சுரங்க ஆலோசனை

இலங்கையில் ரத்தின சுரங்கம் நாட்டின் பல பகுதிகளில் பரவலாக உள்ளது. இந்த ரத்தின சுரங்கங்களில் சில சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன. இந்த வகை பகுதிகளில் சுரங்கத்தை சிக்கலான சுற்றுச்சூழல் மற்றும் உருவவியல் சிக்கல்களை உருவாக்க முடியும். எனவே, அந்த வகை வழக்குகளில் சுரங்க ஆலோசனை அவசியம். சுரங்க பொறியாளர்கள், புவியியலாளர்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அலுவலர்கள் வழங்கும் ஆலோசனை சேவைகளை என்ஜிஜேஏ வழங்குகிறது.

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடுகள்

பல்வேறு வகையான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடுகள் என்ஜிஜேஏ அவர்களின் சுரங்கத் தளங்களுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்டன. சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளைப் பெறுவதற்காக என்ஜிஜேஏ நடத்திய அனைத்து சுரங்கத் தளங்களுக்கும் ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் பரிசோதனை அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. தவிர சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகளில் நடத்தப்படும் சுரங்கத் திட்டங்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெற EIA அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன.