வீடு (සිංහල) අගනා මැණික් ඉල්ලම් වෙන්දේසිය – රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය කිරිඇල්ල
வீடு (සිංහල) අගනා මැණික් ඉල්ලම් වෙන්දේසිය – රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය කිරිඇල්ල

(සිංහල) අගනා මැණික් ඉල්ලම් වෙන්දේසිය – රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය කිරිඇල්ල

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது