வீடு (සිංහල) පතල් උපකරණ සහ අබිලි ද්‍රව්‍ය වෙන්දේසිය
வீடு (සිංහල) පතල් උපකරණ සහ අබිලි ද්‍රව්‍ය වෙන්දේසිය

(සිංහල) පතල් උපකරණ සහ අබිලි ද්‍රව්‍ය වෙන්දේසිය

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது