வீடு (සිංහල) අගනා මැණික් ඉල්ලම් ඉවත්කර ගැනීම සඳහා වෙන්දේසිය නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය – බගවන්තලාව
வீடு (සිංහල) අගනා මැණික් ඉල්ලම් ඉවත්කර ගැනීම සඳහා වෙන්දේසිය නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය – බගවන්තලාව

(සිංහල) අගනා මැණික් ඉල්ලම් ඉවත්කර ගැනීම සඳහා වෙන්දේසිය නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය – බගවන්තලාව

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது