வீடு (සිංහල) වෙසක් පුන් පොහොය නිමිත්තෙන් සුබ සාධක සංගමය මගින් සංවිධානය කළ දන්සල සාර්ථකව පැවැත්විණි.
வீடு (සිංහල) වෙසක් පුන් පොහොය නිමිත්තෙන් සුබ සාධක සංගමය මගින් සංවිධානය කළ දන්සල සාර්ථකව පැවැත්විණි.

(සිංහල) වෙසක් පුන් පොහොය නිමිත්තෙන් සුබ සාධක සංගමය මගින් සංවිධානය කළ දන්සල සාර්ථකව පැවැත්විණි.

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது