வீடு (English) The opening of the newly constructed buddha statue
வீடு (English) The opening of the newly constructed buddha statue

(English) The opening of the newly constructed buddha statue

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது