வீடு (සිංහල) ඇයට ශක්තිය දැයට ප්‍රගතිය
வீடு (සිංහල) ඇයට ශක්තිය දැයට ප්‍රගතිය

(සිංහල) ඇයට ශක්තිය දැයට ප්‍රගතිය

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது