வீடு நகைத் துறையின் முன்னேற்றத்திற்கான தேசிய திட்டம்
வீடு நகைத் துறையின் முன்னேற்றத்திற்கான தேசிய திட்டம்

நகைத் துறையின் முன்னேற்றத்திற்கான தேசிய திட்டம்

“நகை தொழிற்துறையின் மேம்பாட்டிற்கான தேசிய திட்டத்தின்” தொடக்க திட்டமாக மொனராகலா மாவட்டத்தில் குழுக்கள் நிறுவப்பட்டன. இந்த நிகழ்ச்சி 02.02.2021 அன்று வெண்டி கம்புரா சந்திப்பில் உள்ள மொனராகலா மாவட்ட நூலகத்தில் நடைபெற்றது.