வீடு (සිංහල) ප්‍රමිති සහතික මුද්‍රා (Hallmark) තැබූ රන් ආභරණ පාරිභෝගික ඔබ සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ආරක්‍ෂා කරයි.
வீடு (සිංහල) ප්‍රමිති සහතික මුද්‍රා (Hallmark) තැබූ රන් ආභරණ පාරිභෝගික ඔබ සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ආරක්‍ෂා කරයි.

(සිංහල) ප්‍රමිති සහතික මුද්‍රා (Hallmark) තැබූ රන් ආභරණ පාරිභෝගික ඔබ සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ආරක්‍ෂා කරයි.

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது